Pinned post

Yuki no shingun koori wo funde
Dore ga kawa yara michi sae shirezu
Uma wa taoreru sutete mo okezu
Koko wa izuku zo mina teki no kuni
Mama yo daitan ippuku yareba
Tanomi sukunaya tabako ga nihon

Mastodon - Gougère Network

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!